فراخوان برای برنامه ییکهفتهای “نه به کمپ”، از ۱۹تا ۲۷ژوئن ۲۰۲۱از زمان همهگیری کرونا، موقعیت کمپهای پناهجویی هم در مرزهای بیرو

فراخوان برای برنامه ییکهفتهای “نه به کمپ”، از ۱۹تا ۲۷ژوئن ۲۰۲۱از زمان همهگیری کرونا، موقعیت کمپهای پناهجویی هم در مرزهای بیرونی اتحادیهی اروپا و هم در جمهوری فدرال آلمان وخیمتر شده است. در همان حینکه در سرتاسر جامعه از لزوم فاصله گیری اجتماعی و کاهش ارتباط بین افراد سخن گفته میشد، ساکنین کمپها ناچار بودند در اتاقهایتنگ با همدیگر زندگی کنند و از خوابگاه، غذاخوری و محل شستشوی مشترکی استفاده نمایند. در نتیجهی این شرایط، برخی از ساکنین کمپها به کرونامبتلا شدند و در ایالت نوردراین-وستفالن هم به شکل زنجیروار قرنطینه گردیدند. به جایمحافظت از ساکنین این کمپها با انتقالشان به محلهایی خلوتتر، آنها را در معرض سرایت کرونا قرار دادند و با مشاهدهی موارد جدید کرونا این افراد را هفته ها حبس کردند. چیزی که اینجا به روشنی نمایان میشود، سلب حقوق و بیعدالتی ساختاری نسبت به پناهجویان و محروم کردن آنها از حقوقشان است :حتی حق آنها بر برخورداری از سلامت و زندگی در دوران یک پاندمی خطرناک از آنها سلب میشود. این اما صرفا ناشی از فشارهای دوران کرونا نیست، بلکه مشکلی ساختاری است که از سالها پیش در خود “سیستم کمپ” وجود دارد. از طریق سختگیریهای بهشدت فزاینده در قانون است که سلب حقوق اساسی ساکنین کمپها، از قبیل حریم خصوصی، تحصیل، امکانات پزشکی یا حق کار، به شکل سیستماتیک امکانپذیر میشود. بسیاری از این افراد تا دو سال با چرخهی تنگدستی، کنترلهای مداوم، یکنواختی و بطالت، ترس از دیپورت و خشونت دست و پنجه نرم میکنند. در کمپهای بیرون از شهر، امکان ارتباط با سایر اعضای جامعه عملا از آنها گرفته میشود و شبکهسازی سیاسی و اجتماعبی با پناهجویان دیگر دشوار میگردد.جداسازی و منزوی کردن آنها ناشی از یک ارادهی سیاسی است و با این هدف صورت میگیرد که از سویی دیپورتهاییتنوکسزاًاتدمعهکارگاههای ایالت NRWصورت میگیرند سادهترکند و از سوی دیگرجلویبحثهای عمومی و علنی دربارهی کمپهای بیرونراندهشدهاز جامعه را بگیرد. باید نسبت به پدیدهی سلب حقوق پناهجویان و انزوای آنها حساس شویم. وقتاش رسیده است که یک رویارویی جدی اجتماعی با مساله ی پذیرش پناهجویان و اسکان آنان در یک محل مناسب کرامت انسانی صورت گیرد. با برنامهی یکهفتهای “نه به کمپ” قصد داریم این موضوع را به فضای عمومی وارد کنیم ،فعالینی را که با نژادپرستی مبارزه میکنند به هم مرتبط کنیم و به ساکنین کمپها نشانهای از همدستی و همبستگیبفرستیم. به این برنامه ملحق شوید! حق سکونت برای همه! کمپها را ببندید-به انزوا پایان دهید.

دعوت از ساکنین ساختمان مرکزی (ZUE)

دعوت از ساکنین ساختمان مرکزی (ZUE )ما گروهی از فعالین مبارزه با نژادپرستی هستیم و برای بسته شدن کمپهای بزرگ تلاش میکنیم. هدف ما این است که پناهجوها به صورتی انسانی و محترمانه اقامت داده شوند، چون فکر میکنیم که هر فردی باید جایی برای زندگی و آیندهای داشته باشد. به همین خاطر، در روزهایبین ۱۹تا ۲۷یونی ۲۰۲۱برنامه هایی در شهرهای مختلف برگزار میشود (آخن، بوخوم، دوسلدورف، کلن، مونستر، …). مثلا در روز بیستوپنجم ماه یونی در ساعت پنج عصر تظاهراتی در شهر دوسلدورف برگزار خواهد شد. اگر مایل باشید که وضعیت زندگی در کمپ را از دیدگاه خودتان برای ما روشن کنید، عکسها و ویدیوها (میتوانید صورتها را بپوشانید) یا طراحیها و متن های خودتان را به این آدرس ایمیل بفرستید: lager.eu-info@noسپس ما مطالب شما را بر روی این صفحهی اینترنتی lager.eu-www.noمنتشر میکنیم. در همین صفحه میتوانید همهی اطلاعات مربوط به برنامهی یکهفتهای ما در شهرهای مختلف را پیدا کنید.

          دعوت از ساکنین ساختمان مرکزی (ZUE )ما گروهی از فعالین مبارزه با نژادپرستی هستیم و برای بسته شدن کمپهای بزرگ تلاش میکنیم. هدف ما این است که پناهجوها به صورتی انسانی و محترمانه اقامت داده شوند، چون فکر میکنیم که هر فردی باید جایی برای زندگی و آیندهای داشته باشد. به همین خاطر، در روزهایبین ۱۹تا ۲۷یونی ۲۰۲۱برنامه هایی در شهرهای مختلف برگزار میشود (آخن، بوخوم، دوسلدورف، کلن، مونستر، …). مثلا در روز بیستوپنجم ماه یونی در ساعت پنج عصر تظاهراتی در شهر دوسلدورف برگزار خواهد شد. اگر مایل باشید که وضعیت زندگی در کمپ را از دیدگاه خودتان برای ما روشن کنید، عکسها و ویدیوها (میتوانید صورتها را بپوشانید) یا طراحیها و متن های خودتان را به این آدرس ایمیل بفرستید: lager.eu-info@noسپس ما مطالب شما را بر روی این صفحهی اینترنتی lager.eu-www.noمنتشر میکنیم. در همین صفحه میتوانید همهی اطلاعات مربوط به برنامهی یکهفتهای ما در شهرهای مختلف را پیدا کنید.