دعوت از ساکنین ساختمان مرکزی (ZUE)

دعوت از ساکنین ساختمان مرکزی (ZUE )ما گروهی از فعالین مبارزه با نژادپرستی هستیم و برای بسته شدن کمپهای بزرگ تلاش میکنیم. هدف ما این است که پناهجوها به صورتی انسانی و محترمانه اقامت داده شوند، چون فکر میکنیم که هر فردی باید جایی برای زندگی و آیندهای داشته باشد. به همین خاطر، در روزهایبین ۱۹تا ۲۷یونی ۲۰۲۱برنامه هایی در شهرهای مختلف برگزار میشود (آخن، بوخوم، دوسلدورف، کلن، مونستر، …). مثلا در روز بیستوپنجم ماه یونی در ساعت پنج عصر تظاهراتی در شهر دوسلدورف برگزار خواهد شد. اگر مایل باشید که وضعیت زندگی در کمپ را از دیدگاه خودتان برای ما روشن کنید، عکسها و ویدیوها (میتوانید صورتها را بپوشانید) یا طراحیها و متن های خودتان را به این آدرس ایمیل بفرستید: lager.eu-info@noسپس ما مطالب شما را بر روی این صفحهی اینترنتی lager.eu-www.noمنتشر میکنیم. در همین صفحه میتوانید همهی اطلاعات مربوط به برنامهی یکهفتهای ما در شهرهای مختلف را پیدا کنید.

          دعوت از ساکنین ساختمان مرکزی (ZUE )ما گروهی از فعالین مبارزه با نژادپرستی هستیم و برای بسته شدن کمپهای بزرگ تلاش میکنیم. هدف ما این است که پناهجوها به صورتی انسانی و محترمانه اقامت داده شوند، چون فکر میکنیم که هر فردی باید جایی برای زندگی و آیندهای داشته باشد. به همین خاطر، در روزهایبین ۱۹تا ۲۷یونی ۲۰۲۱برنامه هایی در شهرهای مختلف برگزار میشود (آخن، بوخوم، دوسلدورف، کلن، مونستر، …). مثلا در روز بیستوپنجم ماه یونی در ساعت پنج عصر تظاهراتی در شهر دوسلدورف برگزار خواهد شد. اگر مایل باشید که وضعیت زندگی در کمپ را از دیدگاه خودتان برای ما روشن کنید، عکسها و ویدیوها (میتوانید صورتها را بپوشانید) یا طراحیها و متن های خودتان را به این آدرس ایمیل بفرستید: lager.eu-info@noسپس ما مطالب شما را بر روی این صفحهی اینترنتی lager.eu-www.noمنتشر میکنیم. در همین صفحه میتوانید همهی اطلاعات مربوط به برنامهی یکهفتهای ما در شهرهای مختلف را پیدا کنید.